Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.vilagiwinery.sk

Článok I. Úvodné ustanovenie

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.vilagiwinery.com (ďalej len: „Podmienky“) slúžia na splnenie povinnosti Prevádzkovateľa uvedeného v Článku III. týchto Podmienok, ktoré preňho vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu k informovaniu Dotknutej osoby o podmienkach spracúvania jeho osobných údajov.

Článok II. Definície

1. Prevádzkovateľom pre účely týchto Podmienok je subjekt, ktorý sám alebo spolu s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene a ktorého identifikačné údaje sú uvedené v článku III. týchto podmienok.

2.Dotknutou osobou pre účely týchto Podmienok je fyzická osoba – návštevník webových stránok www.vilagiwinery.com, ktorý na predmetných stránkach na kontaktnom formulári oznámil prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom doručenia odpovede.

3. Príjemcom pre účely týchto Podmienok sú subjekty, ktorých pomocou Prevádzkovateľ zabezpečuje chod svojho podniku na základe zmluvného vzťahu a ktorí sa na základe takého vzťahu, prípadne na základe plnenia inej zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa dostávajú do styku s osobnými údajmi Dotknutých osôb.

4. Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre účely týchto Podmienok sa rozumejú zákonné, podzákonné a medzinárodné právne normy majúce všeobecnú záväznosť pre Slovenskú republiku, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok III. Identifikácia Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľom, ktorý spravuje webové stránky www.vilagiwinery.com a spracúva osobné údaje Dotknutých osôb, je spoločnosť B.C.INVEST, a.s. so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 232 645

2. Ďalší kontaktný údaj Prevádzkovateľa pre účely ochrany osobných údajov je: e-mail:  oou [at] ehcs.sk.

Článok IV. Zoznam, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb je podanie a doručenie odpovede na otázky položené dotknutou osobou na webových stránkach www.vilagiwinery.com. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje Dotknutej osoby: meno, priezvisko, emailový kontakt. Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas Dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov sa neuskutoční, ak Dotknutá osoba súhlas so spracovaním jeho osobných údajov neudelila.

Článok V. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom  sú spracúvané do odvolania súhlasu Dotknutej osoby, najneskôr však do troch mesiacov od odoslania odpovede Dotknutej osobe na ňou položenú otázku.

Článok VI. Kategórie príjemcov

Príjemcovia, ktorých pomocou Prevádzkovateľ zabezpečuje chod svojho podniku, resp. ktorí sa dostávajú do styku s osobnými údajmi Dotknutých osôb na základe plnenia inej zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, sú najmä poskytovatelia IT služieb, advokáti, audítori, poskytovatelia účtovných, daňových, obdobných poradenských a iných služieb.

Článok VII. Práva Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo

a/ požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom spracúvaným o jeho osobe,

b/požadovať opravu osobných údajov spracúvaných o jeho osobe, ak sú nesprávne,

c/ na vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe Prevádzkovateľom, ak je daný niektorý z Podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

d/ požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak je daný niektorý z Podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas obmedzenia spracúvania je Prevádzkovateľ oprávnený len uchovávať tieto osobné údaje resp. spracúvať len pre obmedzené účely vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

e/ vyžiadať osobné údaje spracúvané o jeho osobe, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ďalej má právo za tých istých podmienok a v rovnakom rozsahu požadovať poskytnutie týchto údajov ďalšiemu Prevádzkovateľovi, pokiaľ je prenos údajov technicky možný,

f/ kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vzťahu k údajom, ktoré sú spracúvané len na základe jeho súhlasu,

g/ podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom orgáne verejnej moci.